Bolagsordning

Bolagsordning for
Isofol Medical AB (publ)

(Organisations nummer 556759-8064)
Antagen på årsstämma 3 maj 2018.


1§ Firma
Bolagets firma är Isofol Medical AB (publ).

2§ Säte

Styrelsen skall ha säte i Göteborgs kommun.

3§ Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel, konsultverksamhet inom det läkemedels- och medicintekniska området samt därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5§ Aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 15 000 000 och ett högsta antal av 60 000 000.

6§ Styrelse
Förutom personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.

7§ Revisor
Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

8§ Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält detta på sätt som ovan angivits.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

9§ Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som utses av stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
 12. Val av styrelse samt i förekommande fall, revisor/er och i förekommande fall revisionsbolag.
 13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10§ Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

11§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.