Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Isofol skall erbjuda marknadsmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörligersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av nedanstående länk och antogs på årsstämman 2019-05-03.


 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019

  Uppföljning och utvärdering av ersättningar till VD och andra ledande befattningar 2018