Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda och upprätta förslag till val av och arvode till styrelsens ordförande, styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer, de senaste dessförinnan förslagna av revisionsutskottet. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Senast sex månader före årsstämman ska valberedningens ledamöter offentliggöras på Isofols hemsida.

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman
23 maj 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2020 utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2019:

  • Lars Lind, utsedd av Biofol AB
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Mats-Ola Palm, utsedd av minst 12% av rösterna

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida isofolmedical.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofol’s valberedning”) eller via brev på adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG